Skelbimai

Akmenės rajono savivaldybės administracija perka keturių kambarių butus

                                                                 

Akmenės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“, skelbiamų derybų būdu perka 2 (du) keturių kambarių butus Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose.

Perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas188719391, adresas: L. Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  57 133, el. paštas info@akmene.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Butų pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią sritį.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami 2 (du) keturių kambarių butai Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose. Vienas iš perkamų butų turi būti pirmame aukšte ir turi būti pritaikytas judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams arba turi būti galimybė butą pritaikyti judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams (vidaus ir lauko durys ne siauresnės kaip 85 cm, be slenksčių, pritaikytas sanitarinis mazgas). Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo dalis:

I pirkimo dalis – 4 kambarių butas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste, pirmame aukšte,  naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 70 kv. m, bet ne didesnis kaip 90 kv. m.

II pirkimo dalis – 4 kambarių butas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 70 kv. m, bet ne didesnis kaip 90 kv. m.

Reikalavimai perkamiems butams:

Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Butas turi būti techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Perkamas butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus; butas turi būti geros techninės būklės, perkamo buto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 % (pagal valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo turto įregistravimą duomenis), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo) įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų apskaitos prietaisai. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkami butai esantys pastatuose, kurie buvo tvarkomi ES struktūrinių fondų lėšomis: V. Kudirkos g. 2, 4, 8, 12, 20, 22, Naujoji Akmenė; Nepriklausomybės al. 2, 2B, 2C, 5, 8, 12, 17, 19, Naujoji Akmenė.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: Vokus su paraiška ir priedais kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2020 m. gegužės 26  d. 15.00 val. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje, 212 kabinete, atsakingas asmuo vyriausioji specialistė Sandra Bartkienė (212 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, telefonas pasiteirauti (8 425) 59 773, 57 133 el. paštas sandra.bartkiene@akmene.lt

Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
  • buto kadastro duomenų bylos kopija;
  • buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
  • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo;
  • bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: kandidatai su socialinio būsto pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su butų pirkimu, gali susipažinti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, skiltyje „skelbimai“ arba nemokamai gauti Akmenės rajono savivaldybės administracijoje (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė): Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje, 212 kab., atsakingas asmuo vyr. specialistė Sandra Bartkienė, tel. (8 425) 59 773, el. paštas sandra.bartkiene@akmene.lt ir Investicijų ir projektų valdymo skyriuje, 217 kab., atsakingas asmuo vyr. specialistė Eglė Jankauskienė, tel. (8 425) 59 750, el. paštas egle.jankauskiene@akmene.lt

Paraiškos su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Paraiškos su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiamos lietuvių kalba užklijuotuose vokuose su užrašu „Butų pirkimas“, adresuotuose Akmenės rajono savivaldybės administracijos Butų Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti (pvz. „I pirkimo dalyje – 4 kambarių butas Naujosios Akmenės mieste arba Akmenės mieste, pirmame aukšte“)

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2020 m. gegužės 26 d. 15.10 val. Posėdyje vokai su pasiūlymais bus atplėšiami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems kandidatams ar jų atstovams.

BUTŲ PIRKIMO SĄLYGOS

Atgal