Skelbimai

Asmeninė pagalba neįgaliesiems

Asmeninę pagalbą turi teisę gauti asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieniems metams pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

1.mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

2.dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis, pagalbos įsidarbinant, paslaugomis;

3.gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į individualius asmens poreikius (teikimo laikas, trukmė – dienų, valandų skaičius), asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninė pagalba negali būti teikiama tuo pačiu laiku, kai teikiamos socialinės priežiūros arba dienos socialinės globos paslaugos.

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros dėl jo amžiaus procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų, nelydi vaiko iki 16 metų į sveikatos priežiūros įstaigas, nedalyvauja nepilnamečio ugdymo ir užimtumo veiklose, nepadeda teisėtiems vaiko atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti vaiko atstovai, ir kt.).

Nustačius asmeninės pagalbos poreikį, mokėjimo už ją dydis kiekvienam asmeniui bus nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes.

Bendra taisyklė – mokesčio už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 proc. asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų  vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu. Asmeniui, kurio pajamos mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai, t. y. 314 Eur, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Prašymas dėl asmeninės pagalbos yra teikiamas asmens gyvenamosios vietos seniūnijai. Prašymą pateikti gali:

  1. asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą;
  2. asmens tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai);
  3. asmens įgaliotas atstovas.

Dėl Prašymo užpildymo ir reikalingų dokumentų pateikimo asmenį konsultuoja seniūnijų socialiniai darbuotojai. Informaciją teikia Socialinių paslaugų namų darbuotojai tel. (8 425) 56125 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.  (pietų pertrauka nuo 12.00-12.45), Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė Janė Vaitkevičienė, tel. (8 425) 59783.

Daugiau informacijos apie asmeninės pagalbos teikimą neįgaliesiems rasite Neįgaliųjų reikalų departamento puslapyje https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/

Janė Vaitkevičienė, Socialinės paramos skyriaus

Paslaugų poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

Atgal