Skelbimai

Dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti pakeitimų

(įsigaliojo nuo 2022-10-07)

Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) reglamentuoja neperduotos naudotis ir neišnuomotos valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, išskyrus miestelius, kurie yra pažymėti laisvos valstybinės žemės fondo žemės planuose ir yra tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti (toliau – valstybinės žemės plotas), suteikimą laikinai naudotis. Pakeitimuose numatyta, kad patvirtinus teritoriją žemės reformos žemėtvarkos projektui  ar žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui (toliau kartu – žemės reformos žemėtvarkos projektas), šioje teritorijoje iki rengiamo projekto patvirtinimo asmenims valstybinės žemės plotai laikinai naudotis nesuteikiami.

Suprojektuoti žemės sklypai suteikiami laikinai naudotis tik tiems asmenims, kuriems yra suprojektuoti, tačiau ne ilgiau nei vieneriems metams, skaičiuojant nuo žemės reformos žemėtvarkos projekto, kito žemės valdos projekto ar teritorijų planavimo dokumento, kuriame suprojektuotas žemės sklypas, patvirtinimo dienos.

Asmeniui, kuris yra valstybei skolingas už išsimokėtinai įgytus valstybinės žemės sklypus arba kuris nustatyta tvarka nėra atsiskaitęs už anksčiau suprojektuoto žemės sklypo 
(-ų) suprojektavimo žemės reformos žemėtvarkos projekte darbus, turinčiam kitų įsiskolinimų Nacionalinei žemės tarnybai už teikiamas paslaugas arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, leidimas laikinai naudotis valstybinės žemės plotu neišduodamas.

Teritorinis skyrius patikrina, ar pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis prašomas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai valstybinės žemės plotas yra tinkamas naudoti žemės ūkio veiklai vykdyti (neapaugęs krūmais, medžiais ir pan.). Netinkamas naudoti žemės ūkio veiklai plotas nesuteikiamas naudotis, tokios teritorijos naudojimas gali būti nagrinėjamas žemės reformos žemėtvarkos projekto metu ir sklypo naudojimo ir sutvarkymo klausimas atitinkamai įforminamas žemės nuomos sutartyje.

Jeigu asmuo per 10 darbo dienų nuo laikinai naudotis valstybinės žemės schemos gavimo nesuderina žemės schemos, teritorinis skyrius motyvuotu raštu informuoja jį apie atsisakymą leisti laikinai naudotis valstybinės žemės plotu.

Tais atvejais, kai valstybinės žemės plotu (ploto dalimis) leidžiama naudotis keliems besiribojančių žemės sklypų nuomininkams ar savininkams, valstybinės žemės ploto schema turi būti suderinta visų besiribojančių žemės sklypų savininkų ar nuomininkų. Jeigu bent vienas asmuo valstybinės žemės ploto schemos nesuderina, – teritorinis skyrius visus asmenis, pateikusius prašymus, motyvuotais raštais informuoja apie atsisakymą leisti laikinai naudotis valstybinės žemės plotu.

Įsakyme dėl žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis nustatoma leidimo laikinai naudotis valstybinės žemės plotu pabaigos data. Jeigu prašymas pateiktas iki liepos 1 d., – leidimo laikinai naudotis valstybinės žemės plotu pabaigos data yra tų pačių kalendorinių metų paskutinė diena. Jeigu prašymas pateiktas po liepos 1 d., – leidimo laikinai naudotis valstybinės žemės plotu pabaigos data yra kitų kalendorinių metų paskutinė diena.

Jeigu valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis Aprašo 4 punkte nurodytiems asmenims, – leidimo laikinai naudotis valstybinės žemės plotu pabaigos data yra sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo, valstybinės žemės nuomos, perdavimo neatlygintinai naudotis ar valdyti patikėjimo teise sutarties sudarymo data, bet ne ilgesnė kaip vieneri metai, skaičiuojant nuo žemės reformos žemėtvarkos projekto, kito žemės valdos projekto ar teritorijų planavimo dokumento, kuriame šiems asmenims suprojektuoti žemės sklypai, patvirtinimo dienos.

Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (2022-10-07) suteiktus laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti valstybinės žemės plotus, esančius miestams ir miesteliams priskirtose teritorijose, asmenys gali naudoti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių vedėjams nurodyta iki 2023 m. liepos 15 d. informuoti asmenis, kuriems išduoti leidimai miestuose ir miesteliuose laikinai naudotis valstybinės žemės plotu žemės ūkio veiklai vykdyti, kad išduoti leidimai po 2023 m. gruodžio 31 d. nebus pratęsiami.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus informacija

Atgal