Skelbimai

Perkamas 1 (vienas) trijų kambarių butas Naujosios Akmenės mieste

Akmenės rajono savivaldybės administracija Savivaldybės būsto fondo plėtrai skelbiamų derybų būdu perka 1 (vieną) trijų kambarių butą, Naujosios Akmenės mieste.

Perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188719391, adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  57 133, el. paštas info@akmene.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Buto pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią sritį.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas 1 (vienas) trijų kambarių butas Savivaldybės būsto fondo plėtrai  Naujosios Akmenės mieste.

Reikalavimai perkamam butui:

 1. Butas turi būti renovuotame daugiabutyje su išmokėtomis modernizavimo išlaidomis;
 2. Butas turi būti nuo pirmo iki trečio aukšto (imtinai);
 3. Butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ Pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės butams.
 4. Butas turi būti geros techninės būklės, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo), įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jeigu jos yra) apskaitos prietaisai.
 5. Santechnikos (dušas arba vonia, tualetas ir kt.), patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkinga, veikianti, be defektų.
 6. Butas turi būti tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų.
 7. Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės.
 8. Buto naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 60 kv. m, bet ne didesnis kaip 80 kv. m naudingo ploto.
 9. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.
 10. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. Jeigu priklausiniai (rūsiai ir pan.) nėra įregistruoti buto priklausiniais, jie nebus perkami.

Neperkamas butas renovuotame daugiabutyje su neišmokėtomis modernizavimo išlaidomis arba, jeigu neatitinka bent vieno aukščiau nurodyto reikalavimo perkamam butui.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: vokus su paraiška ir priedais kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2023 m. spalio 2 d. 13.30 val. Akmenės rajono savivaldybės administracijos ,,viename langelyje“, I a. fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujojoje Akmenėje.

Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

 • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
 • buto kadastro duomenų bylos kopija;
 • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
 • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo;
 • bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.
 • pirkėjo nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • pažymą apie išmokėtas modernizavimo išlaidas.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: butus siūlantys kandidatai su pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su buto pirkimu, gali susipažinti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, skiltyje „skelbimai“ arba gauti nemokamai pateikus laisvos formos prašymą Komisijai Akmenės rajono savivaldybės administracijoje (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė): Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje, 212 kab., atsakingas asmuo vyr. specialistė Sandra Bartkienė, tel. (8 425) 59 773, mob. 8 659 13 494, el. paštas sandra.bartkiene@akmene.lt.

Paraiškos su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas. Pasiūlymas su parduodamo buto dokumentų kopijomis turi būti pateiktas užklijuotame voke su užrašu „Buto pirkimas“, adresuotas Akmenės rajono savivaldybės administracijos nekilnojamojo turto (buto) pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda: 3 kambarių butas Naujosios Akmenės mieste.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2023 m. spalio 2 d. 14.00 val. Posėdyje vokai su pasiūlymais bus atplėšiami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems kandidatams ar jų atstovams.

PIRKIMO SĄLYGOS

Atgal
easy read