Skelbimai

Skelbiamas socialinių dirbtuvių paslaugos Akmenės rajono savivaldybėje partnerio atrankos konkursas

Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, siekdama įgyvendinti Projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas), skelbia socialinių dirbtuvių paslaugos Akmenės rajono savivaldybėje partnerio atrankos konkursą.

Projekto partnerio atrankos konkurso (toliau – Atranka) tikslas - atrinkti Projekto socialinių dirbtuvių paslaugos partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugą Savivaldybėje.

Savivaldybėje numatoma atrinkti 1 (vieną) socialinių dirbtuvių paslaugos partnerį Projekte.

Preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Paraiškos Atrankai  turi būti parengtos ir pateiktos vadovaujantis šių teisės aktų nuostatomis:

 1. Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio atrankos konkurso organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės mero 2023 m rugsėjo 15 d. potvarkiu M-244.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/716e5730561611ee81b8b446907f594f

 1. Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/68aacd50164611ee9f7ec2ffce8b47bc

Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos, kai:

 • socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdomi, palaikomi ir (ar) atkuriami psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialiniai ir darbiniai įgūdžiai;
 • socialinėse dirbtuvėse ugdomi asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumas ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžiai bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, asmenys rengiami atvirai darbo rinkai;
 • socialinėse dirbtuvėse sukuriama produkcija realizuojama ar paslaugos teikiamos šalies ir / ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui:

 • pareiškėjas turi turėti (ar planuoti įsigyti / nuomoti)  patalpas, turėti (ar planuoti įsigyti) būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti;
 • socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu);
 • socialinėse dirbtuvėse paslauga turi būti suteikiama ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Partnerio atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Atrankai pateikiama preliminari socialinių dirbtuvių veiklos koncepcija, kurioje pareiškėjas nurodo:

 1. socialinių dirbtuvių veiklos kryptis (teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės);
 2. socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptis;
 3. socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijas ir atsakomybes;
 4. turimas (ar planuojamos įsigyti / nuomoti) patalpas ir jų pritaikymą socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui;
 5. patirtį, teikiant socialines paslaugas, asmeninę ir kitą pagalbą asmenims;
 6. 3 (tris) svarbiausius pasiekimus įgyvendinant asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą;
 7. galimas rizikas, su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą, ir jų valdymo planą;
 8. socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo viešinimo planą;
 9. užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymą. Kokias funkcijas atliks asmenys, kaip dirbs komandoje, kaip bus ugdomi įgūdžiai, kaip bus atliekamas socialinių dirbtuvių paslaugos gavėjų individualių planų sudarymas ir įgyvendinimas, o taip pat aprašyti darbo principai ir metodai, taikomi teikiant paslaugą asmeniui.

Paraiškų ir dokumentų teikimo reikalavimai:

Pareiškėjas, pageidaujantis dalyvauti Atrankos konkurse, turi užpildyti Paraiškos formą, projekto įgyvendinimo sąmatos formą (toliau – Paraiška) (Aprašo 2 priedas) ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos formą (Aprašo 3 priedas). Kartu su Paraiška teikiami dokumentai, įrodantys atitiktį bendriesiems (Aprašo II skyrius) ir specialiesiems (Aprašo III skyrius)  socialinių dirbtuvių partnerio atrankos reikalavimams. Pareiškėjas gali pateikti ir kitus dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingą Paraiškos vertinimui, bei papildomus dokumentus, galinčius padėti vertinti Paraišką. Nurodyti dokumentai priimami nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. spalio 31 d. 17 val.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, kartu su visais pridedamais dokumentais pateikta vertinimui vienu elektroniniu laišku el. paštu socparama@akmene.lt .pdf formatu. Elektroninio laiško temos eilutėje įrašoma: „Socialinių dirbtuvių partnerio atrankos konkursui“. Pareiškėjas Atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Informaciją socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio atrankos klausimais teikia:

Vida Vaičiūnienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vedėja, tel. (8 425) 59734, el. p. adresas vida.vaiciuniene@akmene.lt .

Rūta Žiedienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 425) 56781, el. p. adresas ruta.ziediene@akmene.lt .

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės Paraiškų pateikimo dienos Lietuvos Respublikos laiku.

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Atgal