Skelbimai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  2019 m. spalio 1 d.

įsakymu Nr. PAV - 212

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI

Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Organizacijos,  rengdamos ir teikdamos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškas, privalo vadovautis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-09-30 įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Paraiškas teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis socialinės reabilitacijos paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis Nuostatų 7 punkte nurodytus reikalavimus.

Paraiškos teikiamos Akmenės rajono savivaldybės administracijai. Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 15 d., paraiškų priėmimo pabaiga - 2019 m. lapkričio 4 d.

Paraiškos teikiamos šia tvarka:

  1. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas). Kartu pateikiama deklaracija, užpildyta pagal nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.
  2. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.
  3. Paraiška kartu su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais gali būti pateikta elektroniniu paštu adresu: paraiskos@akmene.lt, paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba pateikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: I aukšto fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019-11-04.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 41207 Eur.

Konsultaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais darbo valandomis teikia šie Savivaldybės administracijos darbuotojai:

Janė Vaitkevičienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė, tel. (8 425) 59 783, el. p. adresas: jane.vaitkeviciene@akmene.lt;

Vida Vaičiūnienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vedėja, tel. (8 425) 59734, el. p. adresas: vida.vaiciuniene@akmene.lt;

Renata Milašiūnienė,  Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė,  tel. (8 425) 59779,el. p. adresas:  renata.janciute@akmene.lt.

Projekto paraiškos formos:

Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas).

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas).

Deklaracija (Nuostatų 5 priedas).

Atgal