Skelbimai

Tėvai gali rinktis ugdyti vaiką šeimoje

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas galės būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. PAV-127 patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės mokyklų, kurios padės tėvams organizuoti vaikų ugdymąsi šeimoje, sąrašas. Sąraše kol kas viena mokykla – Akmenės rajono Akmenės gimnazija. Gimnazija padės tėvams (rūpintojams, globėjams) organizuoti ugdymą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo  bendrąsias programas.

Tėvai, nusprendę vaiką ugdyti šeimoje, turės sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi šeimoje sąlygas, būtinas vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei sudaryti sąlygas vaikui ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokykloje, pas laisvąjį mokytoją arba kitą švietimo teikėją.

Tėvai įpareigojami užtikrinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal atitinkamą bendrąją ugdymo programą ir vaiko pasiekimus, nustatytus bendrosiose programose, švietimo pagalbos teikimą vaikui, jei jos reikia, mokymosi pažangos ir pasiekimų fiksavimą ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne.

Šeimai teks atsakomybė ir už vaiko socializaciją pagal numatytus kriterijus: mokinio sistemingas ugdymasis bent pagal vieną neformaliojo vaikų švietimo programą; dalyvavimas už namų ribų pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje, socialinėje-pilietinėje veikloje, mokyklos organizuojamuose ar viešuose pilietiškumo renginiuose, pilietiškumo akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose; socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymasis dalyvaujant prevencinėje programoje ar kitu būdu.

Nors vaikas bus ugdomas šeimoje, jam reikės pasitikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka. Vaikas reguliariai turės atvykti į mokyklą konsultacijoms, mokymosi pažangai ir pasiekimams patikrinti.

Mokslo metų pabaigoje tėvai turės parengti ir pateikti mokyklai Vaiko individualios pažangos ataskaitą, kurioje būtų  pateikta informacija apie išsikeltus ugdymo tikslus, naudotus ugdymo išteklius, ugdymo aplinkas, veiklas, kurios vaikui leido pademonstruoti tai, ką išmoko, vaiko ugdymosi stipriąsias ir silpnąsias puses ir sukauptus vaiko, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą, mokymosi pažangos ir pasiekimų įrodymus – dalykų, kurių vaikas mokėsi tais mokslo metais, atliktas užduotis, atsiskaitomuosius ir kitus darbus, atskleidžiančius dalykų mokymąsi, ugdomas kompetencijas, mokymosi pažangą bei pasiekimus, vaiko mokymosi pažangos ir pasiekimų įsivertinimą, refleksiją dėl ugdymosi šeimoje ir vaiko socializacijos ir kt.

Dėl ugdymosi šeimoje Akmenės rajone reikia kreiptis į Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktorių.

 Apsisprendus vaiką ugdyti šeimoje, reikės pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą mokyklos direktoriui. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.;
  2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  3. Užpildytą Klausimyną tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  4. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendaciją (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinę Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaitą (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  5. Vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimą);
  6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informaciją apie tai, kad nebuvo nustatytas vaiko teisių pažeidimas, susijęs su vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;
  7. Savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informaciją apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Pasirinkę ugdymąsi šeimoje tėvai įsipareigoja  bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi) klausimus, vadovautis jų rekomendacijomis, teikti reikalingą informaciją, sudaryti sąlygas įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė
Nijolė Mockuvienė

Atgal