Daugiabučiai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ TVARKYMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

2019 m. kovo 29 d. Nr. A- 162

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 m. programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. spendimu Nr. T-75(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 metų programos patvirtinimo“, Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. spendimu Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Objektų vertinimo komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-188 „Dėl objektų vertinimo komisijos sudarymo“, 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolą Nr. KPP-22:

1. T v i r t i n u:

1.1.  pridedamą 2019 m. Naujosios Akmenės prioritetinių teritorijų – V. Kudirkos  gatvės daugiabučių namų  kiemų tvarkymo schemą   (toliau – Schema);

1.2. Tvarkomų ar įrengiamų kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamųjų dangų, lietaus nuotekų sistemų ir kitų inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių, kiemuose esančių lietaus nuotekų, šaligatvių, žaliųjų zonų, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių  sąrašą (toliau – Objektų sąrašas):

Eil. Nr.

Teritorija

Atliekami darbai

1.

Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. 16, 20, 22 daugiabučių namų teritorija

pagal šiuo  įsakymu patvirtintą  schemą

2.

Ramučių g. 2 ir 3, Naujoji Akmenė

paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

3.

Ventos g. 14, Papilė

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas

4.

Laižuvos g. 3, Akmenė

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas, trinkelių takelio įrengimas, apšvietimas, paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

5.

Klykolių g. 40, Akmenė

paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

6.

Ventos g. 30, Venta

automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas, trinkelių takelio įrengimas, apšvietimas, paviršinis lietaus vandens nuotekų surinkimas

 2. P a v e d u  Informacinių technologijų skyriui per 10 darbo dienų paviešinti Savivaldybės interneto svetainėje Objektų sąrašą ir Schemą.

Administracijos direktorė                                                                                  Aromeda Laucienė

DĖL VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ VEIKLOS

Akmenės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsnių nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų (toliau – Namai) butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – Savininkai) apklausą raštu dėl Namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus VšĮ „Akmenės būstas“ (toliau – Administratorius) vykdomos veiklos.

Prašome Savininkus pateikti pagrįstus nusiskundimus dėl Administratoriaus veiklos, vykdant šias Namo administravimo funkcijas:

 1. Savininkų apskaitos duomenų, Namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.
 2. Bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, jo papildymas arba keitimas.
 3. Techninės priežiūros organizavimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas, Namui priskirto žemės sklypo priežiūra.
 4. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų rengimas.
 5. Pasiūlymų rengimas dėl kaupiamųjų lėšų Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio, jų naudojimas ir apskaita.
 6. Pasiūlymų dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo) rengimas.
 7. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, Namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu Namu susijusių paslaugų pirkimų organizavimas.
 8. Sutarčių su šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) pasirašymas ir šių sutarčių vykdymas.
 9. Mėnesinių mokesčių ir įmokų apskaičiavimas, ir jų pateikimas Savininkams ir (ar) nuomininkams bei šių mokesčių apskaitos tvarkymas.
 10. Dalyvavimas viešai aptariant pasiūlymus keisti Namo patalpų paskirtį.
 11. Dalyvavimas įgyvendinant sprendimus dėl Namo ar atskirų butų, kitų patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo.
 12. Savininkų susirinkimų arba balsavimų raštu organizavimas.

Informuojame, kad nusiskundimu laikoma Jūsų pagrįsta informaciją apie Administratoriaus galimai nevykdomą (netinkamai vykdomą) veiklą, nurodytą 1–12 punktuose. Nusiskundimą galite pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai raštu, užpildant laisvos formos prašymą, būtinai nurodant tikslų administruojamo Namo adresą ir savininko adresą bei kontaktus:

 1. Paštu: L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė LT-85132.
 2. El. paštu: info@akmene.ltdalia.noraite@akmene.lt ir dale.straksiene@akmene.lt.
 3. Tiesiogiai raštą pateikiant į Akmenės rajono savivaldybės administracijos „Vieną langelį“.

Nusiskundimai telefonu nebus priimami.

Nusiskundimus raštu prašome pateikti iki š. m. vasario 28 d.

Nusiskundimo nepateikus, Akmenės rajono savivaldybės administracija laikysis nuomonės, kad skundų nėra.

Dėl kaupiamųjų lėšų

Akmenės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad remiantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo (minimalus tarifas – 0,05 arba 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto).

Nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Aprašą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019


Informacija apie Akmenės rajono miestuose ir Papilės miestelyje, esančius  daugiabučius namus (trijų ir daugiau butų)

I. Informacija daugiabučių namų administravimo klausimais.

II. Daugiabučių namų savininkų bendrijos.

III. Jugtinė veikla.

IV. Šilumos suvartojimas - 2019 m. balandis

 

Atgal